Missió i objectius

L’Associació Sociocultural La Formiga treballa des del 2000 per l’acollida de les persones migrades i refugiades. Fomentem la convivència i l’enriquiment mutu intercultural, l’apoderament de les persones migrades i refugiades a partir de la promoció dels seus drets de ciutadania, així com de la sensibilització de la població en general.

OBJECTIUS

  • Afavorir la integració de la població immigrada, donant suport en el procés d’acollida i inclusió a la nova societat i cultura, oferint informació, formació, orientació i acompanyament necessaris per l’adquisició de les eines idònies per a una adaptació integral, òptima i positiva.
  • Desplegar accions adreçades a col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat com infància i joventut; dones; persones migrades i refugiades; persones en situació d’atur i/o amb dificultats d’integració sociolaboral; minories ètniques i altres col·lectius.
  • Promoure mesures per a la integració en el mercat laboral de les persones en situació de risc d’exclusió social i laboral.
  • Promoure la diversitat i la no discriminació en el món laboral, especialment la integració i la igualtat dels treballadors i treballadores amb dificultats per a la inserció laboral.
  • Impulsar projectes formatius als àmbits de nous jaciments d’ocupació, de la recuperació de les professions tradicionals artesanals, de l’art i de les diferents expressions culturals, de l’accés a les noves tecnologies, de les relacions interculturals, del turismo alternatius, de la defensa del medi ambient i de la cooperació per al desenvolupament.
  • Realitzar accions per a facilitar l’accés al mercat laboral i de foment de l’autoocupació, principalment per als col·lectius amb especial dificultat per accedir al mercat laboral. Promoure empreses i entitats amb aquestes finalitats.
  • Com a centre de formació realitzar i promoure la formació contínua per als treballadors i la formació ocupacional.
  • Fomentar la convivència intercultural mitjançant la sensibilització de la població autòctona, a partir de la promoció de la participació ciutadana i comunitària de les persones nouvingudes i autòctones.
  • Oferir formació especialitzada en l’àmbit de la intervenció social i intercultural i d’ensenyament de llengües.
  • Desplegar programes dirigits a joves per a afavorir el procés de desenvolupament personal mitjançant accions que afavoreixin la seva trajectòria formativa, laboral i/o psicoafectiva.
  • Afavorir la consecució de la igualtat de gènere, posant en pràctica projectes dirigits a oferir suport tant a nivell de formació, com d’orientació i assessorament a dones en situació d’especial vulnerabilitat i desigualtat de condicions, així com oferir estratègies i recursos per a la conciliació familiar, laboral i social.
  • Posar en pràctica accions que afavoreixin les relacions humanes justes, per poder assolir un desenvolupament sostenible, tant a nivell local com internacional.
  • Impulsar i desplegar projectes de cooperació internacional al desenvolupament, de codesenvolupament i d’educació i de sensibilització per al desenvolupament.

Queda exclòs tot ànim de lucre.